وقتی تو نیستی
من حزن آسمان بی اردی بهشت را
گریه می کنم
در سایه های پسین
عاشق شدن در دی ماه
مردن به وقت شهریور
وقتی تو نیستی
هزار کودک گم شده در نهان من
لای لای مادارنه تو را می طلبند

 


دسته ها : در هم
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X